Hoitajan velvollisuudet

HOITAJAN VELVOLLISUUDET

Koskevat kaikkia hoitajia riippumatta siitä kuuluuko hoitaja yhdistykseen tai ei.

 

Päivähoitolaki vuodelta 1973

 • 28 §:n mukainen ilmoitus sosiaalilautakunnalle yksityisestä lasten perhepäivähoidosta on tehtävä ennen hoidon alkamisesta

 • tehdään alueen perhepäivähoidonohjaajalle / päivähoitotiimille / päivähoitotoimistoon

 • ilmoituskaavakkeen saat ykköskirjeessämme

 

Ennakkoperintärekisterilaki 1.3.1995

 • hoitajan tulee hakeutua ennakkoperintärekisteriin täyttämällä verotoimistossa aloittamisilmoitus

 • rekisteriin voi liittyä jo ennen ensimmäistäkään varmaa hoitolasta

 • ennakkoperintärekisteriin kuulumisen voi tarkistaa www.ytj.fi sivulta syöttämällä ensin sukunimen ja sitten etunimien ko. kohtaan

 • tae vanhemmille siitä, että hoitaja vastaa itse verojen maksuista

 • myös kunta ja Kela, jos saa yksityisen hoidon tukea, tarkistavat asian netistä

 

Lakisääteinen eläkevakuutus

 • yksityisen perhepäivähoitajan työ katsotaan yrittäjän työksi. Työeläketurva perustuu yrittäjien eläkelakiin (YEL).

 • voit ottaa vapaaehtoisesti YEL-vakuutuksen, jos arvioitu työtulosi jää lain vähimmäismäärää pienemmäksi

 • voit ottaa omasta vakuutusyhtiöstäsi

 

Laki rikostaustan selvittämisestä 1.1.2003

Jos yksityisten sosiaalipalvelujen tai yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimialaan kuuluu palvelujen antaminen alaikäiselle, tulee lääninhallituksen ennen luvan myöntämistä pyytää muuhun kuin työsopimussuhteiseen henkilökuntaan kuuluvalta henkilöltä, jolle kuuluu 2 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä, nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös kuntaa, jonka tulee vastaanotettuaan yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain 6 §:n tai lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973) 28 §:n 1 momentin mukaisen ilmoituksen, pyytää henkilöltä viipymättä nähtäväksi ote rikosrekisteristä.

Rikosrekisteriote haetaan oikeusrekisterikeskukselta.

 

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 6 § omavalvontasuunnitelma

Yksityisen sosiaalipalvelun tuottajan on laadittava toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma, joka kattaa kaikki palvelun tuottajan sosiaalipalvelut ja 5 §:n 2 momentissa tarkoitetut palvelukokonaisuudet. Palvelun tuottajan on pidettävä omavalvontasuunnitelma julkisesti nähtävänä ja seurattava sen toteutumista.

Perhepäivähoitajalle riittää käytännössä, että suunnitelma on olemassa ja   tarvittaessa näytettävissä vanhemmille / ohjaajalle. Valmis kaavake löytyy valvira.fi sivuilta.

 

Vaitiolovelvollisuus

 • perhepäivähoitaja sitoutuu noudattamaan sosiaalihuoltolaissa mainittua vaitiolovelvollisuutta. Se jatkuu myös hoitosuhteen päätyttyä

 • sosiaalihuoltolaki (17.9.1982/710) 57 §

 • valtion tai kunnan palveluksessa olevat, muut niiden tehtäviä suorittavat tai niiden toimintayksiköissä työskentelevät henkilöt, kunnan luottamushenkilöt sekä sosiaalihuollon järjestämisessä asiantuntijoina käytetyt henkilöt eivät saa ilman asianomaisen henkilön tai milloin hänellä ei ole edellytyksiä arvostella annettavan suostumuksen merkitystä, hänen holhoojansa tahi muun huoltajan lupaa ilmaista yksityistä tai perheen salaisuutta, josta he asemansa tahi tehtävänsä perusteella ovat saaneet tietää. Tämä salassapitovelvollisuus koskee myös muun julkisoikeudellisen yhteisön tai yksityisen palvelun tuottajan ylläpitämän sosiaalihuollon laitoksen tai muun toimintayksikön toimintaa tai muutoin järjestettyyn vastaavaan sosiaalihuollon toimintaan osallistuvaa henkilöä. Mitä 1 momentissa on säädetty, ei estä asian ilmaisemista sille, jolla on viran puolesta oikeus saada asiasta tieto.

 

Perhepäivähoitajan vastuuvakuutus

 • ei pakollinen, mutta suositeltava

 • saa kaikista vakuutusyhtiöistä

 • hoitajan vakuutus eli ei merkitystä montako lasta hoidossa

 • korvaa tilanteissa, jolloin voi katsoa tapahtuneen hoitajan hoitovirheen

 • korvaa sekä esine- että henkilövahinkoja

 

Vanhempien ottamat tapaturvamakuutukset hoitolapsille

 • tapaturmatilanteissa ensisijainen korvauskäytäntö on lapsen oma tapaturmavakuutus

 • vakuutus korvaa 24 h/vrk ja maksaa halvimmillaan n. 10 EUR/vuosi

 

Työttömyyskassat

 • ei pakollinen, mutta mahdollinen

 • Ammatinharjoittajien ja Yrittäjien Työttömyyskassa (AYT) puh. (09) 2535 3100

 • Suomen Yrittäjien Työttömyyskassa (SYT) puh. (09) 622 4830

 • edellyttävät eläkevakuutusten maksua yli 12420 EUR:n tulojen mukaan (2016)

 • korvauksen saaminen edellyttää vähintään 1,5 vuoden jäsenyyttä liitossa ja ettei hoidossa ole yhtään lasta

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now